Personvernerklæring

Personvern­erklæring Denne personvernerklæringen er utarbeidet av Glitra Drift AS ("Glitra", "vi" eller "oss") for å gi deg informasjon om hvordan og på hvilket grunnlag vi samler inn og behandler av personopplysningene dine. I denne personverklæringen kan du blant annet lese om hvilken informasjon vi samler inn, hva vi bruker opplysningene til og hvilke personvernrettigheter du som registrert har etter EUs personvernforordning 2016/679 (GDPR) og den norske personvernlovgivningen (sammen "Personvernlovgivningen"). Glitra er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne erklæringen.


1. Hva personopplysninger?

Personopplysninger er enhver opplysning eller vurdering som kan knyttes til en fysisk person eller en mindre gruppe av mennesker. Eksempler på hva som er å regne som personopplysninger, er navn, personnummer, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Personopplysninger kan også omfatte særlige kategorier av personopplysninger, slik som blant annet opplysninger om helsetilstand, religiøs overbevisning, etnisk opprinnelse eller opplysninger om en persons seksuelle forhold eller orientering.

Med behandling av personopplysninger mener vi innsamling, lagring, sammenstilling, sletting og enhver annen bruk av personopplysninger.

2. Hvem behandler vi personopplysninger om?

Denne personvernerklæringen omfatter vår behandling av personopplysninger om følgende kategorier av registrerte:

  • besøkende på våre nettsider
  • personer som kontakter oss for spørsmål eller andre henvendelser via skjemaer på våre nettsider, e-post eller via sosiale medier
  • kunder. For bedriftskunder inkluderer dette både kontaktpersoner hos kunden og de ansatte hos kunden som benytter seg av våre tjenester.
  • personer som har søkt jobb hos oss, eller ellers er aktuelle for ansettelse hos oss

3. Vår behandling av personopplysninger

Glitra behandler personopplysninger til følgende formål:

​​​​Administrering av bilvaskabonnement

For å kunne inngå og oppfylle avtalen om bilvaskabonnement med deg eller din virksomhet, er det nødvendig for Glitra å behandle personopplysninger slik som navn, adresse, kontaktopplysninger (telefonnummer og e-postadresse), kjøretøyenes registreringsnummer og favoritt-vaskeprogram. Dersom du er kontaktpersonen til en av våre bedriftskunder behandler vi i tillegg stillingstittel, firmanavn, firmaadresse og organisasjonsnummer.

Glitra benytter seg av automatisk skiltgjenkjenning for å administrere tilgang til vaskehallene. For at du skal få tilgang til vaskehallene trenger vi derfor registreringsnummeret på ditt kjøretøy. For å administrere bruk av vaskehallene samler vi også inn vaskehistorikk, dvs. din bruk av vaskehallen og valg av vaskeprogram.

Videre bruker vi personopplysningene dine for å administrere betalingen av bilvaskabonnementet. Vi kan kontakte deg per e-post for å sende faktura, kvitteringer og andre betalingsrelaterte henvendelser. Glitra bruker tredjepartsleverandører for å gjennomføre betalingen, og disse tredjepartene innhenter betalingsinformasjon for å gjennomføre din betaling.

Formålet med den ovennevnte behandlingen er å etablere og administrere våre kundeforhold, faktureringsformål og for å kunne levere våre tjenester til deg eller din arbeidsgiver. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er avtalen vi har med deg. Eventuelle personopplysninger om deg som inngår i bokføringspliktig dokumentasjon, vil behandles med grunnlag i våre forpliktelser etter bokføringsloven.

Videoovervåking av vaskehallene

Av sikkerhetsmessige årsaker har Glitra videoovervåking av området rundt fasaden og på innsiden av våre vaskehaller. Glitra bruker videoovervåking for å forebygge og oppklare misbruk av bilvaskabonnementet, herunder som bevismateriale i skadesaker, samt for å forhindre og oppklare tyveri, hærverk eller andre straffbare handlinger.

Det er satt opp kameraer som overvåker vaskehallenes innside, inngangspartier, betalingsområder, utendørsområder og parkeringsplasser. I denne forbindelse vil Glitra kunne behandle personopplysninger i form av bilde eller video av deg, samt registreringsnummeret på bilen du kjører.

Opptakene fra videoovervåkningen blir lagret på en sikker måte og er kun tilgjengelig for autorisert personale som er ansvarlig for sikkerheten ved våre vaskehaller. Opptakene slettes syv dager etter at opptakene er gjort, med mindre det avdekkes forhold som gjør det nødvendig å lagre opptakene lenger enn dette. I slike tilfeller vil opptak av den konkrete hendelsen lagres så lenge det er nødvendig for å oppklare hendelsen, politianmelde eller fremme et rettskrav.

Glitra vil bare kunne utlevere opptakene til andre dersom du har samtykket til dette, dersom dette er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler Glitra, eller når det er nødvendig for å ivareta våre berettigede interesser. For eksempel kan opptak utleveres til politiet i forbindelse med politiets etterforskning av en straffbar handling eller ulykke, eller for å ivareta et rettskrav.

Etter Personvernlovgivningen har du rett til innsyn i personopplysninger vi behandler om deg. Dette inkluderer rett til innsyn i overvåkningsopptak der du er avbildet. Når du ber om innsyn i overvåkningsopptak av deg kan vi måtte innhente legitimasjon og andre personopplysninger, slik som registreringsnummer og annen informasjon om kjøretøyet. Formålet med denne behandlingen er å bekrefte at overvåkningsopptaket er av deg. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av disse personopplysningene er de lovbestemte krav som er pålagt oss som behandlingsansvarlig for videoovervåkingen. Du kan lese mer om dine rettigheter i punkt 6.

Kontakt med deg

Dersom du kontakter oss gjennom kontaktskjemaet vårt, på e-post eller gjennom sosiale medier, kan vi samle inn følgende informasjon om deg:

navn og e-postadresse

eventuelle personopplysninger som fremkommer av din henvendelse

Formålet med behandlingen av denne type opplysninger er å kunne besvare dine henvendelser. Det rettslige grunnlaget for behandlingen vår av dine personopplysninger er vår berettigede interesse i å besvare dine henvendelser for å hjelpe deg.

Rekruttering

I forbindelse med rekruttering vil vi behandle de personopplysningene som du gir oss i forbindelse med rekrutteringsprosessen, herunder ditt navn, din kontaktinformasjon, studie- og arbeidserfaring, nåværende stillingstittel mv. Vi vil også kunne behandle navn og kontaktinformasjon til eventuelle referanser som du oppgir.

Formålet med denne behandlingen er å kunne vurdere deg som en potensiell arbeidstaker hos oss, og for å danne et forsvarlig beslutningsgrunnlag i våre rekrutteringsprosesser. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er vår berettigede interesse i å rekruttere og ansette aktuelle kandidater i vår virksomhet.

Informasjon og markedsføring

Vi kan bruke personopplysninger om deg for å sende deg informasjon og å markedsføre våre tjenester. Dette inkluderer navn og kontaktinformasjon. Dersom vi har et eksisterende kundeforhold til deg, vil vi innenfor rammene av loven sende deg markedsføring med grunnlag i får berettigede interesse av å følge opp deg som kunde og å fremme vår virksomhet. Utover dette vil vi kunne sende markedsføring til deg dersom du har samtykket til dette.

Besøk av våre nettsider og bruk av informasjonskapsler

Vi bruker ikke informasjonskapsler. (Cookies)

Våre sider på sosiale medier

Vi har også sider på følgende sosiale medier: Facebook, LinkedIn og Instagram.

Tilbyderen av det sosiale mediet lagrer informasjonskapsler på din enhet når du besøker og bruker deres tjeneste. For det sosiale mediets bruk av opplysninger om deg oppfordrer vi deg til å lese deres personverninformasjon.

For opplysningene som registreres når du besøker vår side på det sosiale mediet, vil vi kunne ha delt behandlingsansvar med tilbyderen (begrenset til de dataene vi har kontroll over eller tilgang til).

Vi får tilgang til aggregerte opplysninger om besøk og aktivitet på våre sider. Dette benytter vi til statistikk- og analyseformål, som å måle antall likes, klikk og kommentarer. Dette er ikke personopplysninger for oss, fordi vi kan ikke knytte dem til enkeltpersoner.

Vi lagrer ikke disse opplysningene selv, men vi har tilgang til dem så lenge vi har vår side på det sosiale mediet. Du kan når som helst slette opplysninger om deg, f.eks. ved å fjerne innhold eller reaksjoner du har publisert. Merk at dine opplysninger ikke slettes bare ved at du slutter å følge vår side.

4. Lagring og sletting av dine personopplysninger

Vi vil slette eller anonymisere dine personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, samt i samsvar med følgende sletterutiner:

Personopplysninger som brukes til å administrere ditt bilvaskabonnement lagres så lenge du eller din virksomhet har medlemskap hos oss, og i en periode på 5 år deretter. Personopplysninger som vi plikter å oppbevare etter bokføringsloven lagres i samsvar med de lovpålagte kravene i bokføringsloven.

Personopplysningene som samles inn fordi du har kontaktet oss for spørsmål eller andre henvendelser via skjemaer på våre nettsider eller via sosiale medier, vil slettes etter at din henvendelse er blitt besvart.

Videoopptak fra dine besøk i vaskehallene skal i utgangspunktet slettes etter syv dager, med mindre det oppstår en hendelse som danner rettslig grunnlag for å oppbevare opptaket lenger enn dette. I sistnevnte tilfelle vil opptak av den konkrete hendelsen lagres så lenge det er nødvendig for å oppklare hendelsen, politianmelde eller fremme et rettskrav.

Personopplysninger om jobbsøkere som ikke ansettes vil slettes etter endt prosess for de som ikke tilsettes. Opplysninger om den som tilsettes legges i personalmappen og oppbevares så lenge det er nødvendig.

Personopplysninger om deg som vi bruker i markedsføring lagres så lenge du er eksisterende kunde, eller dersom du har samtykket til markedsføring – inntil du trekker samtykket tilbake.

5. Utlevering av personopplysninger og bruk av databehandlere

Vi benytter oss av ulike tjenesteleverandører i den grad det er nødvendig for å levere tjenester til deg. Dette omfatter blant annet våre leverandører av IT-systemer for drift av vaskehall og betaling av bilvaskabonnemnet. Vi har inngått databehandleravtaler med leverandørene som beskytter dine personopplysninger, og som sørger for at leverandørene ikke kan bruke opplysninger utover det som følger av denne personvernerklæringen.

Personopplysningene dine kan bli oppgitt til offentlige myndigheter dersom det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Personopplysningene dine lagres i all hovedsak på servere i EØS. For det tilfellet vi benytter oss av underleverandører oppholder seg utenfor EØS, kan personopplysningene dine bli overført til et tredjeland. I så fall sørger vi for at personopplysningene dine er tilstrekkelig sikret, for eksempel ved å inngå Standard Contractual Clauses (SCC) utarbeidet av EU-kommisjonen.

6. Dine rettigheter

I den utstrekning vi behandler dine personopplysninger har du etter Personlovgivningen en rekke rettigheter som du kan gjøre gjeldende overfor oss.

  • Innsyn: Du kan ta kontakt dersom du ønsker innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg, herunder dersom du ønsker å motta en kopi av disse. Dette inkluderer retten til å få tilgang til dine egne personopplysninger som er registrert gjennom videoovervåkning.
  • Retting: Dersom personopplysningene som vi besitter om deg er uriktige, kan du kreve at vi retter opp i disse.
  • Sletting: Du kan be oss om å slette dine personopplysninger, noe vi vil respektere og følge med mindre vi eksempelvis er pålagt å oppbevare dine personopplysninger eller det er andre forhold som gjør fortsatt lagring nødvendig.
  • Begrensning i behandlingen: Du kan i samsvar med Personvernlovgivningen også kreve at vår behandling av dine personopplysninger begrenses, dersom vilkårene for dette etter Personvernlovgivningen er oppfylt. Dersom behandlingen begrenses, vil dine personopplysninger kun lagres.
  • Protest mot behandlingen: Der vår behandling har grunnlag i berettigede interesser, har du rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine. Dersom du protesterer skal vi stanse den aktuelle behandlingen, med mindre det foreligger tvingende berettigede grunner for å fortsette behandlingen.
  • Dataportabilitet: Dersom vi behandler personopplysninger om deg basert på samtykke eller for å gjennomføre en avtale og personopplysningene behandles automatisk, kan du be oss om å utlevere personopplysningene til deg eller til en tredjepart i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format.
Der vår behandling av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Vi gjør oppmerksom på at rettighetene ovenfor ikke er absolutte, og at det kan være unntak eller begrensninger i utøvelsen av rettighetene.

Dersom du har spørsmål eller ønsker å gjøre en av dine rettigheter gjeldende, kan du ta kontakt med oss. Alle henvendelser vedrørende personvern kan rettes til post@glitra.no.

Datatilsynet, klagemuligheter og gjeldene Personvernlovgivning

Datatilsynet er ansvarlig for å føre kontroll med Personvernregelverket og tilsyn med norske selskapers behandling av personopplysninger. Du kan kontakte oss når du vil om du har klager knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. Du kan også klage til Datatilsynet eller en tilsynsmyndighet i EU/EØS-land der du bor eller arbeider, eller der den påståtte overtredelsen har funnet sted.

Kontaktinformasjon til Datatilsynet finner du på deres hjemmeside, her. På hjemmesiden finner du også ytterligere informasjon om våre plikter etter den gjeldende Personvernlovgivningen.

Den til enhver tid gjeldende versjon av Personvernlovgivningen er tilgjengelig på Lovdata. Personopplysningsloven og GDPR finner du her.

​​​​​​​​​Endringer i behandlingen av personopplysninger

Fra tid til annen kan Glitra revidere denne personvernerklæringen, eksempelvis som følge av at vår behandling av personopplysninger endrer seg eller som følge av endringer i Personvernlovgivningen. Når personvernerklæringen endres, vil en oppdatert versjon publiseres på vår hjemmeside. Hvis vi gjør større endringer i vår personvernerklæring, vil vi gi deg beskjed, og ved behov be om ditt samtykke på nytt.

​​​​​​​Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller kommentarer vedrørende ditt personvern, ta kontakt med oss.

Glitra Drift AS

923 269 517

Rødmyrsvingen 117

3740 Skien

9192 6000 / post@glitra.no

Vi ekspanderer og er på utkikk etter nye lokasjoner

Har du en eiendom som kunne passet til vårt konsept, ikke nøl med å ta kontakt!

Vi kan også bygge om eksisterende bygg/verksted/lagerhaller, og tar gjerne en uforpliktende samtale rundt mulighetene og hva som ligger i det for deg som grunneier.

Send oss tips

Anlegg Langrønningen 4